ผู้บริหาร

นายแดนชัย คำมีภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นควรให้โรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด?
อาคารเรียน
ห้องสมุด
อาคารอเนกประสงค์
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนในโรงเรียน
บริเวณโดยรอบ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2012
ปรับปรุง 19/10/2014
สถิติผู้เข้าชม 673155
Page Views 731124
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง


06 ก.พ. 55 ถึง 16 ก.พ. 55 การดำเนินโครงการสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)
ค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี และ ค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านภูเหล็ก ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 เจ้าปู่
15 ก.พ. 55 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เวลา 09.39-12.39 น. แต่งกายด้วยชุดสูท/ชุดสุภาพ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอบ้านไผ่, อำเภอบ้านแฮด และ อำเภอเปือยน้อย
17 ก.พ. 55 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขก.2
ห้องประชุม/ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 แต่งกายชุดสูท/ชุดสุภาพ กลุ่มงานบริหารบุคคล สพป.ขก.2
20 ก.พ. 55 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การบริหารงานบุคคล
22 ก.พ. 55 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผู้ปกครองแต่งกายชุดสุภาพ เริ่มประชุมเวลา 07.39 น. การบริหารงานวิชาการ
23 ก.พ. 55 การประชุมกรรมการสอบO-NET
ห้องประชุม/ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สพป.ขก.2
24 ก.พ. 55 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผู้ปกครองแต่งกายชุดสุภาพ เริ่มประชุมเวลา 07.39 น. การบริหารงานวิชาการ
27 ก.พ. 55 การสอบ O-NET ป.6
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แต่งกายชุดนักเรียน การบริหารวิชาการ
29 ก.พ. 55 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) การบริหารงานวิชาการ
01 มี.ค. 55 ถึง 04 มี.ค. 55 สพป.ขก.2นำคณะผู้บริหารฯ ศึกษาดูงานภาคเหนือ
สพป.ขก.2
05 มี.ค. 55 การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน เวลาเลือกตั้งชั่วโมงสุดท้าย การบริหารงานวิชาการ
08 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 การสอบ NT ป.3
สนามสอบโรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การบริหารงานวิชาการ
19 มี.ค. 55 การประชุมคณะกรรมการจัดแข่งขันกอล์ฟฯ
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สพป.ขก.2
22 มี.ค. 55 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ฯ
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 เจ้าปู่
23 มี.ค. 55 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขก.2
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หแประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สพป.ขก.2
26 มี.ค. 55 วันที่รอคอยของการศึกษา
ปัจฉิมนิเทศ ป.6,  มอบวุฒิบัตร อบ.2 "บัณฑิตน้อย", ประกาศผลการสอบทุกชั้น, มอบรางวัล บายศรีสู่ขวัญ/ผุกแขน ป.6,  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน  และรับประทานอาหารร่วมกัน
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การบริหารงานวิชาการ
30 มี.ค. 55 วันสุดท้ายปีการศึกษา2554
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
06 เม.ย. 55 วันจักรี
13 เม.ย. 55 ถึง 15 เม.ย. 55 วันสงกรานต์
20 เม.ย. 55 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห้องประชุม โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
27 เม.ย. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ห้องประชุม โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
30 เม.ย. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
01 พ.ค. 55 วันแรกลงเวลาปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
03 พ.ค. 55 ลงทะเบียน UTQ
ตามหนังสือ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ที่ ศธ 04026/1351  ลงวันที่  27 เมษายน  2555 เรื่อง  การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ระยะที่ 2
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 เจ้าปู่  กำหนดสถานที่ประชุมจัดการลงทะเบียนการพัฒนาครูด้วยระบบ e-training(UTQ  ออนไลน์)  ในวันพฤหัสบดีที่ 3  พฤษภาคม  2555  เวลา 09.30 น.
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สพป.ขก.2
09 พ.ค. 55 การประชุมวางแผนก่อสร้างถนน
ตามมติที่ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้นำชุมชนทั้ง ๓ หมู่บ้าน, คณะครูฯ และ ผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันอังคารที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ให้นัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียน
เริ่มประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น.
เสร็จสิ้นการประชุมร่วมกันรับประทานอาหาร
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
10 พ.ค. 55 ถึง 11 พ.ค. 55 ผอ.อบรมTABLET
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคม โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
11 พ.ค. 55 ถึง 14 พ.ค. 55 ครูอบรมTABLET
ครูผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  5  คน ได้แก่
1.  นางสุมิตรา  ศรีบุดดา
2.  นายดุสิต  ศรีรับขวา
3.  นายแสง  ทาสะโก
4.  นางสาวนิตยา  ป้อมแพง
5.  นางสาววรรณิศา  แสนโคตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
14 พ.ค. 55 วันทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
14 พ.ค. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ชุดครู / ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
14 พ.ค. 55 การประชุมประจำเดือน ของผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาขอนแก่น เขต 2 สพป.ขก.2
25 พ.ค. 55 การประชุมผู้บริหารศูนย์ฯ เจ้าปู่
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 เจ้าปู่
29 พ.ค. 55 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
30 พ.ค. 55 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
31 พ.ค. 55 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
01 มิ.ย. 55 การเข้าร่วมงานโรงเรียนบ้านเก่าน้อย
งานทำบุญเลี้ยงเพลพระและเบิกเนตรพระพุทธรูป
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
04 มิ.ย. 55 วันวิสาขบูชา
05 มิ.ย. 55 วันสิ่งแวดล้อมโลก
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
07 มิ.ย. 55 วันไหว้ครู
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
11 มิ.ย. 55 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของ สพป.ขก.๒
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
12 มิ.ย. 55 ถึง 13 มิ.ย. 55 การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี3D
ผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ นายแดนชัย  คำมีภักดี  ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๒
14 มิ.ย. 55 การร่วมงานเทศบาลตำบลในเมือง
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลในเมือง
15 มิ.ย. 55 ASEAN Dengue Day

วันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN Dengue Day กิจกรรม Big Cleaning Day

โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
16 มิ.ย. 55 ถึง 17 มิ.ย. 55 การอบรมผู้ดูแลระบบTABLET
ผู้เข้ารับการอบรม  ได้แก่  นายรังสรรค์  แสนโคตร  ผู้ดูแลระบบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
19 มิ.ย. 55 การประชุมผู้บริหารศูนย์ฯ เจ้าปู่
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 เจ้าปู่
21 มิ.ย. 55 การอบรมภาษาอังกฤษ คิด สนุก
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ คิด สนุก  โดย  สำนักพิมพ์บ้านฉลาดรู้(The S House) ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผ้สอนภาษาอังกฤษ รวมโรงเรียนละ ๒ คน
นายแดนชัย  คำมีภักดี  และ  นางสาววรรณิศา  แสนโคตร  เข้าอบรมในครั้งนี้
 
ชั้น ๔ ห้องศรีจันทร์บอลลูม โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
22 มิ.ย. 55 การประชุมศูนย์ฯเจ้าปู่และศูนย์ฯบ้านลานป่าปอ
ผู้เข้าประชุมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านทั้ง ๒ ศูนย์เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.เชิดศักดิ์   ศรีสง่าชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฯเจ้าปู่ และ ศูนย์ฯบ้านลานป่าปอ
23 มิ.ย. 55 ถึง 24 มิ.ย. 55 การอบรมครูการศึกษาปฐมวัยยุคใหม่
ผู้เข้ารับการอบรม  ได้แก่  นางสาวจิราภรณ์  ต่างสมบัติ  ครูอัตราจ้าง
ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
26 มิ.ย. 55 วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวีดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
26 มิ.ย. 55 วันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
29 มิ.ย. 55 กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ(๑ ก.ค.)
วันศุกร์ที่ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ และ ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญทุกคน
สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
01 ก.ค. 55 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เนื่องจากวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตรงกับวันอาทิตย์ จึงมีกำหนดการเป็นวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
04 ก.ค. 55 การประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลในเมือง
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ นายแดนชัย  คำมีภักดี  ผู้อำนวยการโรงเรียน
(ทต.ในเมืองให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าประชุมด้วยตัวเอง)
ห้องประชุม กองการศึกษา เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลในเมือง
09 ก.ค. 55 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขก.2

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
10 ก.ค. 55 การอบรมครูสังคมฯ ป.๖
ผู้เข้าอบรม ได้แก่
นายรังสรรค์  แสนโคตร
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุม สพป.ขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
13 ก.ค. 55 การประชุมผอ.และครูสภานักเรียน
ผู้เข้าประชุม ได้แก่
นายแดนชัย   คำมีภักดี  ผู้บริหารสถานศึกษา
นายไพศาล  ใหม่คามิ  ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
21 ก.ค. 55 ถึง 22 ก.ค. 55 การอบรมครู ป.๓
ผู้เข้าอบรมได้แก่
นางสุมิตรา  ศรีบุดดา
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุม สพป.ขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
24 ก.ค. 55 การสอบอ่านเขียน ป.๒-๓
ผู้เข้าสอบ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓  ทุกคน
กรรมการ  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูวิชาการโรงเรียน
 
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
29 ก.ค. 55 วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
01 ส.ค. 55 การทอดเทียนพรรษา
การทอดเทียนพรรษา ปี ๒๕๕๕  นำดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยร่วมทำบุญในภาคเช้า
เสร็จพิธีหลังจากถวายภัตตาหารเพล นำนักเรียนกลับบ้าน
วัดบ้านหนองแวงโอง ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
02 ส.ค. 55 วันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
03 ส.ค. 55 วันเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
08 ส.ค. 55 การเข้ารับรางวัลของ ผอ.
การเข้ารับรางวับ "ผู้บริหารลูกเสือดีเด่น"
เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
10 ส.ค. 55 การจัดงานวันแม่แห่งชาติ
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
12 ส.ค. 55 วันเฉลิมพระชนมพรรษา / วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
17 ส.ค. 55 การสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.
วัดสว่างวนาราม บ้านสว่างพัฒนา ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
18 ส.ค. 55 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
26 ส.ค. 55 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
หน่วยเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
29 ส.ค. 55 ถึง 30 ส.ค. 55 การแข่งขันกีฬาศูนย์ฯ รอบคัดเลือก ตำบลในเมือง
วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ สนามโรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน
แข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อชาย, เปตองหญิง, เปตองชาย และ วอลเลย์บอลชาย
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ สนามโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
แข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง, วอลเลย์บอลหญิง และ ฟุตบอลชาย
สนามโรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน และ สนามโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
31 ส.ค. 55 การสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.
วัดศรเสนาวราราม บ้านทางพาดปอแดง ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
31 ส.ค. 55 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร

 

โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
07 ก.ย. 55 งานผ้าป่าการศึกษา ฉลองครบรอบ ๔๕ ปี ท.พ. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
14 ก.ย. 55 การประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตกรรมนักเรียนปี ๒๕๕๕
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
17 ก.ย. 55 ถึง 18 ก.ย. 55 การสอบ Pre NT ป.3, Pre O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2555
กรรมการคุมสอบ/ ผู้รับผิดชอบ
คุณครูสุมิตรา  ศรีบุดดา   - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓
คุณครูรังสรรค์  แสนโคตร  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
คุณครูดุสิต  ศรีรับขวา
คุณครูแสง  ทาสะโก
สนามสอบโรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
20 ก.ย. 55 ถึง 21 ก.ย. 55 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
การแข่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ศิลปะ, สุขศึกษาพลศึกษา, ดนตรี และ การงานอาชีพ
วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ), สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, เทคโนโลยี, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ การศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
25 ก.ย. 55 การจัดงานแสดงมุทิตาจิต
เริ่มเวลา ๐๙.๕๙ น. บายศรีสู่ขวัญ  แด่  คุณครูราตรี  ศิริเศวตวาริน
รับประทานอาหาร เวลา ๑๒.๐๐  น.
 
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
28 ก.ย. 55 งานเกษียน
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุม สพป.ขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
05 ต.ค. 55 ประชุมผู้อำนวยการและครูกีฬา
ผู้เข้าประชุม
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี,
คุณครูไพศาล  ใหม่คามิ  และ
คุณครูดุสิต  ศรีรับขวา
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
08 ต.ค. 55 ถึง 10 ต.ค. 55 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
11 ต.ค. 55 ถึง 12 ต.ค. 55 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
14 ต.ค. 55 ถึง 18 ต.ค. 55 การดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
ผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากร
นายแดนชัย   คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
16 ต.ค. 55 ถึง 18 ต.ค. 55 การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียนตัวแทนอำเภอบ้านไผ่ ทีมบ้านไผ่ 1
ทีมบ้านไผ่ 1  ประกอบด้วย  ศูนย์เจ้าปู่,  ศูนย์เมืองไผ่  และ  ศูนย์บ้านลานป่าปอ
ณ  สนามโรงเรียนบ้านเกิ้ง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 16-18  ตุลาคม  2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
23 ต.ค. 55 วันปิยมหาราช
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
24 ต.ค. 55 ถึง 28 ต.ค. 55 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
30 ต.ค. 55 วันออกพรรษา
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
01 พ.ย. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
04 พ.ย. 55 ต้อนรับกฐินพระราชทาน
ผู้เข้าร่วมงาน  ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
และ นักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลในเมืองทั้งหมด
กิจกรรม - ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม, ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ, ขบวนแห่ และการแสดงของนักเรียน
วัดสว่างโนนเพียง บ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
04 พ.ย. 55 พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับมูลนิธิประเทศสีเขียว
ผู้เข้าร่วมพิธี
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน นำคณะกรรมการนักเรียน(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)
วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง บนเวทีเฉลิมพระเกียรติ
เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น.  ถวายราชสดุดี และร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา และปลูกป่า
หนองน้ำบ้านหนองแวงไร่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เทศบาลตำบลในเมือง
06 พ.ย. 55 ถึง 10 พ.ย. 55 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
ผู้เข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม (โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง เป็น ๑ ใน ๑๓ โรง ระยะที่๓ รุ่น ๑)  ประกอบด้วย
๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ นายกเทศมนตรี
๔. พระวัดใกล้โรงเรียน
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนดีประจำตำบล สพฐ. สพป.ขก.๒
12 พ.ย. 55 การนิเทศติดตามTABLET
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโองศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
13 พ.ย. 55 การประชุมประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้เข้าประชุม
นายบุญมี พร้อมพรั่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ
นายแดนชัย คำมีภักดี ผู้บริหารสถานศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
19 พ.ย. 55 ถึง 23 พ.ย. 55 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
ผู้เข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม (โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง เป็น ๑ ใน ๑๓ โรง ระยะที่ ๓ รุ่น ๑)  ได้แก่   ครูผู้สอนทั้งโรงเรียน (พงษ์ศักดิ์, ไพศาล, ดุสิต, รังสรรค์, สุมิตรา, แสง, นิตยา, จิราภรณ์, พชร และ ศิริพรนภา)
ชุดาปาร์ครีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น (บายพาสไปอุดรธานี) โรงเรียนดีประจำตำบล สพฐ. สพป.ขก.๒
06 ธ.ค. 55 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผอ.แดนชัย คำมีภักดี
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
07 ธ.ค. 55 ถึง 09 ธ.ค. 55 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 ธ.ค. 55 การต้อนรับ ผอ.ร.ร.บ้านหินลาดนาโนหนองกุง
ต้อนรับ ผู้อำนวยการนาค อินทร์ทะจันทร์ ย้ายมารับตำแหน่ง
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง
12 ธ.ค. 55 การต้อนรับ ผอ.ร.ร.บ้านหินตั้งโคกก่อง
ต้อนรับ ผู้อำนวยการอุบล ลิ้มสุวรรณ ย้ายมารับตำแหน่ง
หอประชุมโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
13 ธ.ค. 55 การต้อนรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
17 ธ.ค. 55 ถึง 26 ธ.ค. 55 โครงการ ๑ ช่วย ๙
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
24 ธ.ค. 55 ถึง 26 ธ.ค. 55 รับการประเมิน สมศ.รอบสาม
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
24 ธ.ค. 55 ไทบ้านเลี้ยงพาแลงคุณครู
เวทีคนเก่ง ดี มีสุข โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
25 ธ.ค. 55 คริสต์มาส
คณะครูฯ และคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะเครือข่ายฯทุกท่านที่ร่วมเตรียมงาน/ทำงาน ฉลองวันปีใหม่ร่วมกับ สมศ.
ห้องอาหาร โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
26 ธ.ค. 55 รับฟังการสรุปผลการประเมินของ สมศ.
เวลา -ช่วงบ่าย
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
28 ธ.ค. 55 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
31 ธ.ค. 55 วันส่งท้ายปีเก่า2555
31 ธ.ค. 55 ขอพรปีใหม่ อกคศ.สุพจน์ แสงสุข
01 ม.ค. 56 วันขึ้นปีใหม่2556
02 ม.ค. 56 ขอพรปีใหม่ ผอ.สพป.ขก.๒
03 ม.ค. 56 ขอพรปีใหม่ อกคศ.บุญมี เชาระกำ
07 ม.ค. 56 สอบPre O-NET ป.6และ ม.3 พร้อมกันทั้งเขต
11 ม.ค. 56 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
12 ม.ค. 56 วันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 56 ถึง 31 ม.ค. 56 รับสมัครการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน
นายไพศาล ใหม่คามิ
16 ม.ค. 56 วันครู
19 ม.ค. 56 รับฟังปาฐกถาทางวิชาการเรื่อง "การศึกษาไทย ก้าวไกลในอาเซียน"
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ผู้เข้าร่วมรับฟัง  ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี  และ คุณครูสุมิตรา ศรีบุดดา
บัตรเลขที่ ๓๔๔ และ ๓๔๕ บัตรราคา ๑๐๐ บาท (รวม ๒๐๐ บาท-ชำระเงินแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖/นางนุจริน โชติญาโณ ผู้รับเงิน)
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
30 ม.ค. 56 ถึง 30 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.หนองแซงวิทยาคม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
31 ม.ค. 56 สิ้นสุดการรับสมัครประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณฺ์)
01 ก.พ. 56 ถึง 27 ก.พ. 56 ช่วงหาเสียง(แนะนำตัว กิจกรรมหน้าเสาธง)
นายไพศาล ใหม่คามิ
02 ก.พ. 56 การสอบ O-NET ป.๖
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
03 ก.พ. 56 การอบรมสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา ได้
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี และ
คุณครูสุมิตรา  ศรีบุดดา  หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน
อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
04 ก.พ. 56 การประชุมปฏิบัติการฯอำเภอบ้านไผ่
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านไผ่
หอประชุม/ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
07 ก.พ. 56 พิธีรับสัญญาบัตรพัดยศ
ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
วัดจันทรประสิทธิ์ - วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่เก่า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่เก่า - วัดโพธิ์ศิริโศภณ(ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ขอนแก่น)
07 ก.พ. 56 สอบการอ่านการเขียนภาษาไทย ป.๒-๓
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
12 ก.พ. 56 งานพลังแผ่นดินชนะยาเสพติด
ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
ต้อนรับ นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่ทำการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
12 ก.พ. 56 การอบรมสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้เข้าอบรม ได้แก่  คุณครูรังสรรค์  แสนโคตร
โรงแรมแก่นอินน์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
16 ก.พ. 56 การทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการ ป.๕-๖ โรงเรียนชนบทศึกษา
ผู้รับผิดชอบนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
คุณครูดุสิต ศรีรับขวา
โรงเรียนชนบทศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนชนบทศึกษา
17 ก.พ. 56 การทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการ ป.๖ ครั้งที่ ๓๕ โรงเรียนบ้านไผ่
ผู้รับผิดชอบนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
คุณครูรังสรรค์  แสนโคตร
คุณครูดุสิต  ศรีรับขวา
คุณครูสุมิตรา  ศรีบุดดา
โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านไผ่
18 ก.พ. 56 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ป.๓
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ คุณครูดุสิต ศรีรับขวา
หอประชุม/ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
18 ก.พ. 56 ศึกษาดูงานโรงเรียนดี ศรีตำบล
(หยุดเรียน - ภายใน)
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนที่จะได้ปฏิบัติในกำหนดการรับการประเมิน
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
รถผู้อำนวยการ - รับ ผู้อำนวยการ และ คุณครูสุภาพสตรี
รถคุณครูไพศาล  -  รับ คุณครูสุภาพบุรุษ และ ตัวแทนนักเรียน
(โรงเรียนบ้านหนองแปน เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น ๑ ของประเทศ - หนึ่งเดียวของเขต ๒ รับการประเมินเป็นโรงเรียนแรก)
 
โรงเรียนบ้านหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
18 ก.พ. 56 ประชุมกรรมการคุมสอบ NT
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ คุณครูดุสิต  ศรีรับขวา
หอประชุม/ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
21 ก.พ. 56 การสอบ NT ป.๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
26 ก.พ. 56 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลส.-นน.สามัญ
ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย
ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
คุณครูไพศาล ใหม่คามิ
คุณครูดุสิต ศรีรับขวา
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
28 ก.พ. 56 เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายไพศาล ใหม่คามิ
04 มี.ค. 56 ถึง 08 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียน/ปลายปี ภาคปฏิบัติ
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
11 มี.ค. 56 ถึง 15 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียน/ปลายปี ภาคความรู้
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
18 มี.ค. 56 ถึง 21 ก.พ. 56 ส่งงาน/สอบแก้ตัว ครูกรอก/บันทึกผล
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
22 มี.ค. 56 ปัจฉิมนิเทศ / บัณฑิตน้อย
ปัจฉิมนิเทศ, อำลา-อาลัย ป.๖
มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย อบ.๒
ประกาศผลการสอบทุกชั้น
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
25 มี.ค. 56 ถึง 28 มี.ค. 56 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖(ชุดใหม่)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
29 มี.ค. 56 วันสั่งปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
01 พ.ค. 56 การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
01 พ.ค. 56 เริ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทำความสะอาด ความเรียบร้อย เตรียมงาน
ห้องเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
05 พ.ค. 56 วันฉัตรมงคล
08 พ.ค. 56 ผู้ปกครอง-นักเรียนรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
10 พ.ค. 56 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขก.2
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
13 พ.ค. 56 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
14 พ.ค. 56 การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโองศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
16 พ.ค. 56 การประชุมคณะกรรมการนักเรียนครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๐๐   น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
16 พ.ค. 56 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโองศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
18 พ.ค. 56 การอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน School Lunch
โรงเรียนละ ๑ คน ให้นำ Notebook ไปด้วย
(คุณครูรังสรรค์  แสนโคตร)
ศุนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
21 พ.ค. 56 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
22 พ.ค. 56 การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
23 พ.ค. 56 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
หัวหน้าโครงการ ได้แก่ นายไพศาล ใหม่คามิ ดำเนินการพร้อมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน
ดำเนินการในภาคเช้า
วัดบ้านหนองแวงโอง(มหาบุศย์)ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
24 พ.ค. 56 วันวิสาขบูชา
27 พ.ค. 56 การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) เทศบาลตำบลในเมือง
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลในเมือง
(นายแดนชัย  คำมีภักดี)
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
31 พ.ค. 56 วันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
04 มิ.ย. 56 การประชุมครูอัตราจ้างรายเดือนครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
06 มิ.ย. 56 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
แต่งกายชุดเสื้อซาฟารีสีฟ้า
หอประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
07 มิ.ย. 56 การศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ
ผู้เดินทางไป ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
(เตรียมค่าใช้จ่ายไว้ด้วย)
 
โรงเรียนบ้านแปรง ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
14 มิ.ย. 56 การทดสอบการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
17 มิ.ย. 56 การทดสอบการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
18 มิ.ย. 56 การทดสอบการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
19 มิ.ย. 56 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สู่อาเซียน
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี  รับผิดชอบฝ่ายจัดนิทรรศการ และ พิธีการ
ห้องประชุม สพม.๒๕ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
20 มิ.ย. 56 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขก.2
อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
21 มิ.ย. 56 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
24 มิ.ย. 56 การร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม  เป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าร่วมต้อนรับ ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม
24 มิ.ย. 56 ถึง 28 มิ.ย. 56 สัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียน
ให้คุณครูประจำชั้นประสานงานกับผู้ปกครอง และนักเรียน
แล้วสรุปผลภายในวันศุกร์ที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๕๖
รายงานส่ง สพป.ขอนแก่น เขต ๒
บ้านทางพาดปอแดง, บ้านหนองแวงโอง และบ้านสว่างพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
25 มิ.ย. 56 การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
26 มิ.ย. 56 วันที่รำลึกสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
คุณครูไพศาล ใหม่คามิ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน  ร่วมกับ
คุณครูดุสิต  ศรีรับขวา
คุณครูรังสรรค์  แสนโคตร
คุณครูสุมิตรา  ศรีบุดดา
คุณครูพงษ์ศักดิ์  ศิริเศวตวาริน
คุณครูแสง  ทาสะโก
คุณครูนิตยา  ป้อมแพง
คุณครูศิริพรนภา  วระคันธ์
คุณครูจิราภรณ์  ต่างสมบัติ
คุณครูสุพัตรา  สุวรรณทร
คุณครูพชร  พงศธรโยธิน
พนักงานบริการวาด  มณีแฮด  พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนทุกคน
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
27 มิ.ย. 56 การร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
ผู้เข้าร่วม ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
๒.  คุณครูดุสิต  ศรีรับขวา
๓.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
28 มิ.ย. 56 สรุปผลการทดสอบการอ่านภาษาไทย(กิจกรรมการอ่านได้ อ่านคล่อง พี่ ป.๖ สอบน้อง)
คณะกรรมการนักเรียน(พี่ ป.๖) เป็นคนสอบน้อง ป. ๑ - ๕ ทุกคน
ใช้เวลาพักกลางวัน หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วันจันทร์      สอบน้อง ป. ๕
วันอังคาร     สอบน้อง ป. ๔
วันพุธ         สอบน้อง ป. ๓
วันพฤหัสบดี สอบน้อง ป. ๒
วันศุกร์        สอบน้อง ป. ๑
(กำหนดการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  จนแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
28 มิ.ย. 56 การร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
ผู้เข้าร่วม ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
๒.  คุณครูไพศาล  ใหม่คามิ
๓.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
01 ก.ค. 56 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
๑.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
๒.  คุณครูดุสิต      ศรีรับขวา   และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๓.  คุณครูไพศาล  ใหม่คามิ    และลูกเสือ-เนตรานารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๔.  คุณครูรังสรรค์  แสนโคตร และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
03 ก.ค. 56 การประชุมเตรียมการประชุมสภานักเรียน
ผู้เข้าประชุม ได้แก่
คุณครูไพศาล   ใหม่คามิ  ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
03 ก.ค. 56 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่เทศบาลตำบลในเมือง
ห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลในเมือง
04 ก.ค. 56 การนำเสนอโครงงานชั้นอนุบาลปีที่๑-๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐  น.
โดยการควบคุมกำกับดูแลของ
คุณครูศิริพรนภา  วระคันธ์  พร้อมด้วยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑  (ข้าวจี่)
และ คุณครูจิราภรณ  ต่างสมบัติ  พร้อมด้วยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ (ส้มตำ)
 
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
05 ก.ค. 56 การอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
08 ก.ค. 56 การดูแลต้นไม้ชีวิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ดูแลบริเวณรั้วหน้าโรงเรียน คุณครูดุสิต ศรีรับขวา  คอยกำกับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ดูแลบริเวณริมถนนทางพาดปอแดง คุณครูไพศาล ใหม่คามิ คอยกำกับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ดูแลบริเวณถนนหนองแวงโอง ผอ.แดนชัย คำมีภักดี คอยกำกับ
ดำเนินการในชั่วโมงสุดท้าย
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
10 ก.ค. 56 งานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
15 ก.ค. 56 การทดสอบการอ่าน-การเขียนภาษาไทย
เวลา ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ทดสอบโดย ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
ห้องเรียน โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
16 ก.ค. 56 การทดสอบการอ่าน-การเขียนภาษาไทย
เวลา ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ทดสอบโดย ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
ห้องเรียน โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
17 ก.ค. 56 การเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและประชุม
การเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและประชุมสภานักเรียน
ภาคเช้า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี  และ
คุณครูไพศาล  ใหม่คามิ นำพาคณะกรรมการนักเรียนทุกคนไป
สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
17 ก.ค. 56 การทดสอบการอ่าน-การเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.
ทดสอบโดย ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
ห้องเรียน โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
19 ก.ค. 56 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและประธานศูนย์
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
19 ก.ค. 56 กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา
วัดบ้านสว่างพัฒนา ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
20 ก.ค. 56 ถึง 21 ก.ค. 56 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพ รุ่นที่ ๕
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
22 ก.ค. 56 วันอาสาฬหบูชา
23 ก.ค. 56 วันเข้าพรรษา
26 ก.ค. 56 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเต็มพิกัด
ภาคบ่าย
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
29 ก.ค. 56 วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
01 ส.ค. 56 ร่วมพิธีเปิดป้ายและทอดผ้าป่า รพ.สต.ในเมือง
ผู้เข้าร่วมฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
เวลาเช้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง
01 ส.ค. 56 เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
ภาคบ่าย
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
02 ส.ค. 56 การประชุมร่วมกันระหว่างคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา, คณะกรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
05 ส.ค. 56 การสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.๒-๖
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี, โรงเรียนบ้านภูเหล็ก และ โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
06 ส.ค. 56 โครงการวันพระปฏิบัติธรรมสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
ศาลาวัดสุทธิการาม บ้านศิลานาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่
07 ส.ค. 56 การประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
คุณครูไพศาล ใหม่คามิ และ
คณะกรรมการนักเรียนทุกคน (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)
เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
08 ส.ค. 56 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาคุณธรรม
หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
09 ส.ค. 56 งานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ/วันแม่แห่งชาติ
อาคารอเนกประงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
10 ส.ค. 56 งานฌาปนกิจคุณยายของคุณครูแสง ทาสะโก
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเข้าร่วมไว้อาลัย และเป็นเกียรติในงานครั้งนี้
วัดสว่างอารมณ์ บ้านห้วยชัน ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
12 ส.ค. 56 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ/วันแม่แห่งชาติ
14 ส.ค. 56 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เข้าประชุม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านคำน้อย ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
19 ส.ค. 56 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
21 ส.ค. 56 ถึง 22 ส.ค. 56 การประชุมผอ.สถานศึกษาและศึกษาดูงานนอกพื้นที่
โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขที่ ๓๖๙ หมู่ที่ ๔ ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
26 ส.ค. 56 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒
เวลา ๐๙.๐๙ - ๑๐.๓๙ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
26 ส.ค. 56 การประชุมคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลในเมือง
ภาคบ่าย 
ผู้เข้าประชุม ได้แก่
คุณครูดุสิต  ศรีรับขวา  ครูชำนาญการพิเศษ
ห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลในเมือง
27 ส.ค. 56 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.๑-๓
เวลา ๐๙.๐๙ - ๑๐.๓๙ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
28 ส.ค. 56 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.๔ - ๖
เวลา ๐๙.๐๙ - ๑๐.๓๙ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
30 ส.ค. 56 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษา
เวลา ๐๙.๐๐ น.
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
30 ส.ค. 56 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
31 ส.ค. 56 การประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลในเมือง
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้เข้าประชุม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
ครูที่ปรึกษา และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ บ้านหนองแวงโอง
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลในเมือง
07 ก.ย. 56 การทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า วันเกิดโรงเรียน การทอดพผ้าป่าเพื่อการศึกษา การแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่
คุณครูพงษ์ศักดิ์  ศิริเศวตวาริน  ครูชำนาญการพิเศษ
คุณพ่อวาด        มณีแฮด        พนักงานบริการ
 
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
16 ก.ย. 56 สอบการรู้เรื่องการอ่านภาษาไทยชั้นป.3และป.6 สพฐ.
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สนามสอบโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สนามสอบโรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
17 ก.ย. 56 ถึง 19 ก.ย. 56 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
20 ก.ย. 56 งานแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ
แด่ คุณครูสุวนีย์ ดอนเส ครูชำนาญการพิเศษ
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเก่าน้อย ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
23 ก.ย. 56 การส่งท่าน รองฯ ไปเป็น ผอ.
ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับประทานอาหารกลางวันที่หอประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
การแสดงความยินดีที่ นายสิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ในเวลาภาคบ่าย
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
23 ก.ย. 56 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นการประชุมพิจารณาความดีความชอบ
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
24 ก.ย. 56 งานแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ
แด่ คุณครูชัยวุฒิ ชัยนา  ครูชำนาญการพิเศษ
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
25 ก.ย. 56 งานแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ
แด่ นายวิสิทธิ์  ชาญประไพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่  ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
26 ก.ย. 56 งานแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ
แด่ คุณครูจรูญ หมื่นสา ครูชำนาญการพิเศษ
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
26 ก.ย. 56 งานแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ
แด่ คุณครูสุรินทร์ หอมทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน
26 ก.ย. 56 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ใหม่
นางกิ่งฟ้า ไชยนาม
(ตำแหน่งเดิม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น)
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านห้วยดป่ง
26 ก.ย. 56 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ใหม่
นางกัญญา สุขเสริม
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์
27 ก.ย. 56 งานแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ
แด่ ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
30 ก.ย. 56 การรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
๑.  รองฯ มีชัย  ลอกไธสง      รอง ผอ.สพป.ขก.๒
๒.  ดร.วิชัย  กันหาชน           ผอ.กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.  นายวิชัย  มูลสาร            อ.ก.ค.ศ.
๔.  ผอ.อุบล  ลิ้มสุวรรณ       ประธานศูนย์ฯ เจ้าปู่
๕.  ผอ.ธีระศักดิ์  ช้อนบุตร    ประธานศูนย์ฯ เมืองไผ่
ภาคเช้า ๖ โรงเรียน
เริ่มที่ หนองแวงไร่ - ทางพาดหนองแวงโอง - หนองรูแข้ - ภูเหล็ก - หนองหญ้าปล้อง - หินตั้งโคกก่อง
และ ภาคบ่าย ๖ โรงเรียน
เริ่มที่ หินลาดนาโนหนองกุง - สว่าง - ป่างิ้วหนองฮี - ศิลานาโพธิ์ - โสกตลิ่งโสกจาน - เก่าน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
04 ต.ค. 56 การประชุมร่วมกันระหว่างคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
04 ต.ค. 56 ถึง 07 ต.ค. 56 รับสมัครนักการภารโรง
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศณเสนานุสรณ์)
04 ต.ค. 56 ถึง 07 ต.ค. 56 รับสมัครนักการภาโรง
ในเวลาราชการ กับ นายไพศาล ใหม่คามิ ครูชำนาญการพิเศษ /  หัวหน้างานบริหารบุคคล / เจ้าหน้าที่ผุ้รับสมัคร
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
08 ต.ค. 56 การคัดเลือกนักการภารโรง
เวลา 09.00 - 09.30 น. ภาค ก. ทดสอบความรู้ความสามารถ 30 คะแนน
เวลา 09.40 - 10.00 น. ภาค ข. สัมภาษณ์  20  คะแนน
เวลา 10.10 - 11.30 น. ภาค ก. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 50 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น  100  คะแนน ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม้น้อยกว่าร้อยละ 50
ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องประชุม, ห้องสุขา, ลานอเนกประสงค์ และ สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
09 ต.ค. 56 ถึง 11 ต.ค. 56 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
10 ต.ค. 56 วันสั่งปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
16 ต.ค. 56 การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขณะที่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุม คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ จัดทำอาหารคาว-หวาน
แล้วร่วมกันรับประทานอาหารกล่างวัน
(ฉลองชัยในความสำเร็จและตอบขอบคุณซึ่งกันและกัน)
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
19 ต.ค. 56 วันออกพรรษา
23 ต.ค. 56 วันปิยมหาราช
24 ต.ค. 56 วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(เจริญ สุวฑฺฒโน) (๓ ตุลาคม ๒๔๕๖ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖)
เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีต
และเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา ๑๐๐ ปี
สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต
ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓ วัน (๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖)
แต่งกายไว้ทุกข์
งดการแสดงรื่นเริง
25 ต.ค. 56 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขก.2
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
28 ต.ค. 56 ถึง 30 ต.ค. 56 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากร หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
สถาบันพัฒนาบุคลากรเมาเทนพาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
31 ต.ค. 56 การเปิดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกา ๒๕๕๖
ผู้ดำเนินงานเตรียมความพร้อมฯ ได้แก่
                                      คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย
                                      คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
31 ต.ค. 56 การอบรมศาสนพิธี
ผู้เข้าอบรม ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
๒.  คุณครูสุมิตรา   ศรีบุดดา
ได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ทองสุข มันตาทร
ห้องประชุมรุ่งเรืองรีสอร์ท ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับ วัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่
01 พ.ย. 56 การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
02 พ.ย. 56 ถึง 03 พ.ย. 56 การต้อนรับ รมว.ศึกษาธิการ
ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /ชุดสุภาพไว้ทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
04 พ.ย. 56 การประชุมเตรียมการรับผ้าพระกฐินพระราชทาน
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วัดสว่างโนนเพียง บ้านหนองแวงไร่
06 พ.ย. 56 การประชุมผู้บริหารและครูกีฬา-ลูกเสือ
ผู้เข้าประชุม ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการแดนชัย   คำมีภักดี
๒.  คุณครูไพศาล   ใหม่คามิ
๓.  คุณครูดุสิต   ศรีรับขวา
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
13 พ.ย. 56 การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ระดับประถมศึกษา
แข่งขันเสร็จจนได้คู่ไปชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
สนามโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
14 พ.ย. 56 การแข่งขันกีฬาศูนย์ฯเจ้าปู่ รอบแรก วันแรก
กีฬาที่แข่งขัน ได้แก่
เปตองทีมผสม, เซปักตะกร้อชาย, เซปักตะกร้อหญิง, วอลเลย์บอลหญิง และ ฟุตบอลชาย
ระดับประถมศึกษา
สนามโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
15 พ.ย. 56 การแข่งขันกีฬาศูนย์ฯเจ้าปู่ รอบแรก วันที่สอง
สนามโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
17 พ.ย. 56 พิธีรับมอบทุนการศึกษา
ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่
๑. ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
๒. คุณครูไพศาล  ใหม่คามิ  (และ ผู้ปกครองนักเรียน)
๓. เด็กชายวีระชน  เทียบสิงห์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๔. เด็กหญิงอันนา  สุวรรณทร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๕. เด็กชายอดิศร   ชายก่า      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๖. เด็กหญิงจณิตยากร เชื้อคำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท (ระดับประถมศึกษา)
วัดมงคลหลวง บ้านเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มูลนิธิมงคลสารวิสุทธิอนุสรณ์
17 พ.ย. 56 วันลอยกระทง
18 พ.ย. 56 การแข่งขันกีฬาศูนย์ฯเจ้าปู่ รอบแรก วันที่สาม
สนามโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
19 พ.ย. 56 การแข่งขันกีฬาศูนย์ฯเจ้าปู่ รอบสอง (๘ ทีม)
สนามโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
20 พ.ย. 56 การแข่งขันกีฬาศูนย์ฯเจ้าปู่ รอบรองชนะเลิศ (๔ ทีม)
สนามโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
21 พ.ย. 56 เตรียมสนามแข่งขันและพิธีการ
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
21 พ.ย. 56 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ฯเจ้าปู่ร่วมกับศูนย์ฯบ้านลานป่าปอ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้เข้าประชุม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
22 พ.ย. 56 พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประกวดขบวนพาเหรด
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศกรีฑา-กีฬา
คู่ชิงชนะเลิศเปตองทีมผสม ทางพาดฯ - โสกตลิ่งโสกจาน
                                    (หินลาดฯ และ หินตั้งฯ เหรียญทองแดง)
คู่ชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อชาย   สว่าง - หินลาดฯ
                                         (หนองหญ้าปล้อง  และ ป่างิ้วฯ เหรียญทองแดง)
คู่ชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อหญิง  ทางพาดฯ - หินลาดฯ
                                        (เก่าน้อย และ หินตั้งฯ เหรียญทองแดง)
คู่ชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย  ภูเหล็ก - หินลาดฯ
                                        (ทางพาดฯ และ สว่าง เหรียญทองแดง)
คู่ชิงชะเลิศวอลเลย์บอลหญิง  ทางพาดฯ - หนองแวงไร่
                                       (ภูเหล็ก และ ป่างิ้ว เหรียญทองแดง)
คู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลชาย  สว่าง - ศิลานาโพธิ์
                                  (ป่างิ้วฯ และ หินตั้งฯ เหรียญทองแดง)
              
สนามโรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
01 ธ.ค. 56 วันเอดส์โลก
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
05 ธ.ค. 56 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 ธ.ค. 56 วันรัฐธรรมนูญ
11 ธ.ค. 56 ถึง 13 ธ.ค. 56 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
คุณครูไพศาล  ใหม่คามิ
คุณครูดุสิต  ศรีรับขวา
คุณครูรังสรรค์  แสนโคตร
คุณครูสุมิตรา  ศรีบุดดา
คุณครูแสง  ทาสะโก
คุณครูนิตยา  ป้อมแพง
คุณครูศิริพรนภา  วระคันธ์
คุณครูจิราภรณ์  ต่างสมบัติ
คุณแม่ปราณี  ดีเลิศ (แม่ครัว)  และ
นักเรียนเข้าแข่งขันชิงเหรียญทอง.
จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
15 ธ.ค. 56 การแข่งขันกีฬา รร.ขยายโอกาส รอบคัดเลือก วันแรก
ผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
สนามโรงเรียนบ้านเสือเฒ่า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขยายโอกาส สพป.ขอนแก่น เขต ๒
16 ธ.ค. 56 การแข่งขันกีฬา รร.ขยายโอกาส รอบคัดเลือก วันที่สอง
ผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
สนามโรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขยายโอกาส สพป.ขอนแก่น เขต ๒
17 ธ.ค. 56 การแข่งขันกีฬา รร.ขยายโอกาส รอบรองชนะเลิศ
ผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
สนามโรงเรียนบ้านเกิ้ง ชุมชนบ้านเกิ้ง เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขยายโอกาส สพป.ขอนแก่น เขต ๒
17 ธ.ค. 56 ถึง 19 ธ.ค. 56 งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี สพป.ขอนแก่น เขต ๒
ผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๒
17 ธ.ค. 56 การประชุมผู้บริหารและครูลูกเสือสามัญ
ผู้เข้าประชุม ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
๒.  คุณครูไพศาล  ใหม่คามิ
๓.  คุณครูดุสิต  ศรีรับขวา
๔.  คุณครูรังสรรค์  แสนโคตร
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
20 ธ.ค. 56 ถึง 21 ธ.ค. 56 กิจกรรมการเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
23 ธ.ค. 56 พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬา รร.ขยายโอกาส (รอบชิงชนะเลิศ) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
สนามโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขยายโอกาส สพป.ขอนแก่น เขต ๒
24 ธ.ค. 56 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นอนุบาล 1 - ป.3
คุณครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้แก่
๑.  คุณครูสุมิตรา  ศรีบุดดา
๒.  คุณครูแสง  ทาสะโก
๓.  คุณครูนิตยา  ป้อมแพง
๔.  คุณครูศิริพรนภา  วระคันธ์
๕.  คุณครูจิราภรณ์  ต่างสมบัติ
๖.  นักการฯศุรวิทย์  มณีแฮด
และ  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ ทุกคน 
เดินทางโดย รถยนต์โดยสาร(จ้างเหมา) ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
24 ธ.ค. 56 ร่วมต้อนรับ สมศ.รอบสาม รร.บ้านหนองมะเขือ
ผู้เข้าร่วม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
24 ธ.ค. 56 เยี่ยมชมให้กำลังใจการเตรียมต้อนรับ สมศ.รอบสาม รร.บ้านเล็บเงือก
ผู้เข้าร่วม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านเล็บเงือก ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
25 ธ.ค. 56 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านแคนเหนือ
ผู้เข้าร่วมต้อนรับ ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านแคนเหนือ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
25 ธ.ค. 56 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านหนองดู่ดอนเปือย
ผู้เข้าร่วม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
26 ธ.ค. 56 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.ขก.2
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
27 ธ.ค. 56 การเดินทางไกลและทดสอบลูกเสือสำรอง
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
29 ธ.ค. 56 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ผู้ไปใช้สิทธิ์ ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
คุณครูไพศาล ใหม่คามิ
คุณครูดุสิต  ศรีรับขวา
คุณครูรังสรรค์  แสนโคตร
คุณครูสุมิตรา  ศรีบุดดา
คุณครูจิราภรณ์  ต่างสมบัติ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
29 ธ.ค. 56 ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
29 ธ.ค. 56 ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย
30 ธ.ค. 56 ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
โรงเรียนสวัสดี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนสวัสดี
30 ธ.ค. 56 วันหยุดพิเศษ
31 ธ.ค. 56 ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านละว้า
31 ธ.ค. 56 วันสิ้นปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
01 ม.ค. 57 ร่วมงาน "สานสัมพันธ์ ๗๔ ปีโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ศิษย์เก่าคืนถิ่น
ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
01 ม.ค. 57 ถึง 16 พ.ค. 57 รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
01 ม.ค. 57 ร่วมงานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า ๕๖ ปีโรงเรียนบ้านหนองตับเต่า
ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า
01 ม.ค. 57 วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
02 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
ผู้เข้าร่วม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
02 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านสว่าง
ผู้เข้าร่วม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านสว่าง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
05 ม.ค. 57 การประชุม ผอ.รร.ขนาดเล็ก
ผู้เข้าประชุม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
07 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านโคกสำราญ
ผู้เข้าร่วม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
08 ม.ค. 57 วันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
08 ม.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
10 ม.ค. 57 การประชุม ครู รร.ขนาดเล็ก
ผู้เข้าประชุม ได้แก่
คุณครูรังสรรค์  แสนโคตร
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
10 ม.ค. 57 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
11 ม.ค. 57 วันเด็กแห่งชาติ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทุกคน ไปทัศนศึกษา 
จังหวัดชลบุรี โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
13 ม.ค. 57 การสอบ Pre O-NET
ผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่
๑. ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
๒. คุณครูรังสรรค์  แสนโคตร  และนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนเข้าสอบด้วย
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
14 ม.ค. 57 การเตรียมพิธีการงานวันครู
ผู้เข้าประชุม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
14 ม.ค. 57 วันการบินแห่งชาติ
14 ม.ค. 57 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
15 ม.ค. 57 วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
15 ม.ค. 57 การเตรียมสถานที่จัดงานวันครู
ผู้เข้าร่วมดำเนินงาน ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
16 ม.ค. 57 วันครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
17 ม.ค. 57 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 ม.ค. 57 วันโคนมแห่งชาติ
17 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านชีกกค้อ
ผู้เข้าร่วมต้อนรับ ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านชีกกค้อ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
18 ม.ค. 57 วันยุทธหัตถี
18 ม.ค. 57 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
19 ม.ค. 57 ทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการโรงเรียนบ้านไผ่
ผู้เข้าทดสอบ ได้แก่
         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน
ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ได้แก่ พ่อครู-แม่ครู ดูแลศิษย์ลูก
         คุณครูรังสรรค์  แสนโคตร
         คุณครูสุมิตรา  ศรีบุดดา
         คุณครูดุสิต  ศรีรับขวา
         คุณครูไพศาล  ใหม่คามิ
         คุณครูแสง  ทาสะโก
         คุณครูนิตยา  ป้อมแพง
         คุณครูศิริพรนภา  วระคันธ์
         คุณครูจิราภรณ์  ต่างสมบัติ
โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านไผ่
20 ม.ค. 57 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ใช้สถานที่โรงเรียนหลัก คือ โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
คณะกรรมการ ประกอบด้วย
๑.  นายสมศักดิ์  ภูมิกอง           รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒
๒.  นางกุศล  ชาปัญญา            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๓.  นางสาวคุณาพร  วรรณศิลป์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
22 ม.ค. 57 ร่วมเป็นเจ้าภาพกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสวดพระอภิธรรม
ขอเรียนเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ร่วมไว้อาลัยและบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ทองใบ ชัยงาม (คุณยายของคุณครูไพศาล ใหม่คามิ)
เวลา ๑๘.๐๐ น.
บ้านคุณครูไพศาล ใหม่คามิ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
22 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านหินตั้งโคกก่อง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
22 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
๒.  คุณครูสุมิตรา  ศรีบุดดา
โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
23 ม.ค. 57 วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
27 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
27 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
28 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านสร้างเอี่ยน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย   คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
29 ม.ค. 57 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
ผู้เข้าประชุม  ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการเครือข่ายเพื่อพัฒนางานทันตสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
29 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านดงหนองเกี่ยว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได่แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
30 ม.ค. 57 วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
30 ม.ค. 57 การรับ-มอบโล่และเกียรติบัตรการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
๒.  คุณครูรังสรรค์  แสนโคตร (ครูประจำชั้น)
๓.  เด็กหญิงจณิตยากร  เชื้อคำ  (กรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ/ผู้รับเกียรติบัตร)
๔.  เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดีเลิศ   (ประธานคณะกรรมการนักเรียน)
๕.  เด็กหญิงจืราพร  ทองสมบูรณ์ (รองประธานคณะกรรมการนักเรียน)
ห้องโสดศึกษา โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านไผ่
30 ม.ค. 57 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีศรีตำบล เฟส ๓
ผู้เข้าประชุม  ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
ห้องประชุมเล็ก(ข้างห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
30 ม.ค. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.หนองแซงวิทยาคม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
31 ม.ค. 57 วันตรุษจีน
02 ก.พ. 57 วันนักประดิษฐ์
02 ก.พ. 57 วันเกษตรแห่งชาติ
03 ก.พ. 57 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานบำเพ็ญกุศลศพ
ผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีกร-พิธีการ ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย   คำมีภักดี
พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระครูนันทธรรมสาร (เชต ธมฺมนนฺโท - (สุนทะมาลา))
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่เก่า 
วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่เก่า ชุมชนไผ่เก่า เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่เก่า
03 ก.พ. 57 วันทหารผ่านศึก
04 ก.พ. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย   คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
04 ก.พ. 57 วันมะเร็งโลก
04 ก.พ. 57 การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
06 ก.พ. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านป่าม่วง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านป่าม่วง ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
07 ก.พ. 57 วันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเส็ง
08 ก.พ. 57 การสอบ O-NET
ผู้ควบคุม กำกับ ดูแล ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการแดนชัย   คำมีภักดี
๒.  คุณครูรังสรรค์   แสนโคตร
๓.  คุณพ่อครู - คุณแม่ครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน
ผู้เข้าสอบ  ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
10 ก.พ. 57 การประชุม รร.มอนเทสซอรี
ผู้เข้าประชุม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
ศุนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
10 ก.พ. 57 เยี่ยมบ้านและรับนักเรียนบ้านสว่างพัฒนา
เวลาหลังเลิกเรียน
บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
10 ก.พ. 57 วันอาสารักษาดินแดน
11 ก.พ. 57 ร่วมต้อนรับ สมศ. รอบสาม รร.บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก ตำบลหนองเม็ก อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
11 ก.พ. 57 เยี่ยมบ้านและรับนักเรียนบ้านทางพาดปอแดง
เวลาหลังเลิกเรียน
บ้านทางพาดปอแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
12 ก.พ. 57 เยี่ยมบ้านและรับนักเรียนบ้านหนองแวงโอง
เวลาหลังเลิกเรียน
บ้านหนองแวงโอง หมู่ที่ ๒ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
13 ก.พ. 57 กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
ภาคเช้า
วัดสว่างวนาราม บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
14 ก.พ. 57 วันวาเลนไทน์
14 ก.พ. 57 วันมาฆบูชา
14 ก.พ. 57 วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเส็ง
17 ก.พ. 57 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเจ้าปู่
ผู้เข้าประชุม  ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
18 ก.พ. 57 ถึง 20 ก.พ. 57 การเดินทางไปทัศนศึกษา/ดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
การทํศนศึกษา/ดูงานของคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกาเจ้าปู่
วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ผู้ร่วมเดินทาง ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
22 ก.พ. 57 วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเส็ง
24 ก.พ. 57 วันศิลปินแห่งชาติ
24 ก.พ. 57 วันสอบ NT
ผู้ควบคุม กำกับ ดูแล  ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการแดนชัย   คำมีภักดี
๒.  คุณครูสุมิตรา   ศรีบุดดา
ผู้เข้าสอบ  ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ทุกคน
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
24 ก.พ. 57 โครงการเด็กนักเรียน(ตำบลในเมือง)อ่อนหวาน
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงดอง(ศรเสนานุสรณ์)ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง
25 ก.พ. 57 ร่วมยินดีเหรียญทอง อันดับ ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
25 ก.พ. 57 วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
26 ก.พ. 57 การประชุมผู้บริหาร รร.ในศูนย์ฯเจ้าปู่
ผู้เข้าประชุม ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
๒.  คุณครูดุสิต ศรีรับขวา
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
26 ก.พ. 57 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
๒.  คุณครูไพศาล  ใหม่คามิ
๓.  คุณครูศิริพรนภา  วระคันธ์
๔.  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
๕.  คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนทัน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
26 ก.พ. 57 วันสหกรณ์แห่งชาติ
27 ก.พ. 57 วันเลือกตั้ง ก.ค.ศ.
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 ก.พ. 57 วันเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
28 ก.พ. 57 วันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเส็ง
03 มี.ค. 57 การสอบ ไทย,คณิต,ศิลปะ,การงาน
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
03 มี.ค. 57 ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เพื่อสมทบทุนสมาคมครูมอนเทสซอริ จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
04 มี.ค. 57 การสอบวิทย์,สังคม,ต่างประเทศ,สุขศึกษา
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
05 มี.ค. 57 วันนักข่าว
05 มี.ค. 57 วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ
05 มี.ค. 57 วันคณิตศาสตร์โลก (ตรงกับวันพุธแรกของเดือน)
05 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 การสอบภาคปฏิบัติ
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
05 มี.ค. 57 การสอบ SCAN และ X-RAY
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
08 มี.ค. 57 วันสตรีสากล
10 มี.ค. 57 การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลในเมือง
ผู้เข้าประชุม ได้แก่
๑.  ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
๒.  คุณครูไพศาล  ใหม่คามิ
๓.  คุณครูดุสิต  ศรีรับขวา
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลในเมือง
13 มี.ค. 57 วันช้างไทย
13 มี.ค. 57 วันไตโลก (ตรงกับวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน)
14 มี.ค. 57 ไวท์เดย์
14 มี.ค. 57 วันพาย
17 มี.ค. 57 การรับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
ภาคบ่าย
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 มี.ค. 57 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ภาคเช้า  ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
18 มี.ค. 57 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ภาคบ่าย  ผู้เข้าร่วมงานได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
18 มี.ค. 57 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ตอนเย็น ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า
20 มี.ค. 57 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
21 มี.ค. 57 ปัจฉิมนิเทศ(ป.๖) บัณฑิตน้อย(อบ.๒) ประกาศผลการสอบ มอบรางวัลต่างๆ
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
22 มี.ค. 57 วันอนุรักษ์น้ำโลก
22 มี.ค. 57 ถึง 25 เม.ย. 57 วันอีสเตอร์
23 มี.ค. 57 ต้อนรับคณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ไม่มีพิธีทางศาสนา
คณะผ้าป่าสามัคคีมีเจตนามามอบให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย
อยากได้ภาพคนมาต้อนรับจำนวนมากๆ ก็พึงพอใจแล้ว(ว่างั้น)
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
24 มี.ค. 57 การประเมินประสิทธิภาพฯ ผอ.รร.
ภาคเช้า หลังจากประเมินฯที่โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ เสร็จแล้ว
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
25 มี.ค. 57 การประชุมพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๑
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
27 มี.ค. 57 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขก.2
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
27 มี.ค. 57 วันกองทัพอากาศ
29 มี.ค. 57 ร่วมงานฉลองมงคลสมรสคุณครูร่มเกล้าและคุณครูเอกสิทธิ์

 คุณครูร่มเกล้า(ร่ม) ณะจำนงค์ และ คุณครูเอกสิทธิ์(เอ็ม) สอนบาล โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

งานเริ่มเวลา ๑๘.๑๙ น.

คุณครูศักดิ์สิทธิ์ สอนบาล โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี

คุณครูสุภาพ สอนบาล โรงเรียนบ้านสว่าง

เจ้าภาพ

ห้องจิตรานุช โรงแรมไฮเวย์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คุณครูศักดิ์สิทธิ์และคุณครูสุภาพ สอนบาล
30 มี.ค. 57 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
31 มี.ค. 57 วันสั่งปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
01 เม.ย. 57 วันออมสิน
01 เม.ย. 57 วันข้าราชการพลเรือน
01 เม.ย. 57 วันเลิกทาส
02 เม.ย. 57 วันอนุรักษ์มรดกไทย
02 เม.ย. 57 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
06 เม.ย. 57 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
06 เม.ย. 57 วันยางพารา
06 เม.ย. 57 วันที่ระลึกพระบรมราชจักรีวงศ์
07 เม.ย. 57 วันอนามัยโลก
09 เม.ย. 57 ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริเขมาภรณ์(อ่อน เขมโก)
ผู้เข้าร่วมดำเนินการฝ่ายพิธีการ ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย  คำมีภักดี
วัดป่าหินตั้ง(เจ้าปู่ภูเหล็ก) บ้านหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
13 เม.ย. 57 วันสงกรานต์
13 เม.ย. 57 วันผู้สูงอายุ
14 เม.ย. 57 วันสงกรานต์
14 เม.ย. 57 วันครอบครัวไทย
14 เม.ย. 57 วันประมงแห่งชาติ
15 เม.ย. 57 วันสงกรานต์
16 เม.ย. 57 วันนักกีฬายอดเยี่ยม
22 เม.ย. 57 วันคุ้มครองโลก
24 เม.ย. 57 วันเทศบาล
25 เม.ย. 57 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
28 เม.ย. 57 วันสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
30 เม.ย. 57 ร่วมงานฌาปนกิจคุณแม่พันธ์ ชานนท์(แม่ยายของประธานฯบุญมี พร้อมพรั่ง)
เมรุวัดบ้านหนองแวงโอง ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 เม.ย. 57 วันคุ้มครองผู้บริโภค
01 พ.ค. 57 วันแรงงานแห่งชาติ
02 พ.ค. 57 วันแรก การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
03 พ.ค. 57 วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
05 พ.ค. 57 วันฉัตรมงคล
06 พ.ค. 57 วันกำลังสำรอง
06 พ.ค. 57 วันที่สอง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสร์)ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
07 พ.ค. 57 วันที่สาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
08 พ.ค. 57 วันกาชาดสากล
08 พ.ค. 57 วันที่สี่ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
12 พ.ค. 57 วันพยาบาลสากล
12 พ.ค. 57 วันที่ห้า การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
12 พ.ค. 57 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขก.2
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
เป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
12 พ.ค. 57 การรับ-มอบเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ
ผู้ดำเนินการ ได้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
และ ผู้ปกครองนักเรียน
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
13 พ.ค. 57 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
13 พ.ค. 57 วันวิสาขบูชา
14 พ.ค. 57 วันที่หก การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
14 พ.ค. 57 กาประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
15 พ.ค. 57 วันที่เจ็ด การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
15 พ.ค. 57 ส่งรายชื่อครูผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กนักเรียน
โรงเรียนละ ๒ คน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
15 พ.ค. 57 รายงานผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผู้อำนวยการถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗ เจ้าปู่
รายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
โดย นายทองหลั่น จัตุจันทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒
       นายเสรี ชังภัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๒
และ นางกุศล ชาปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๒
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
16 พ.ค. 57 วันแรก การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
19 พ.ค. 57 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
20 พ.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทต.ในเมือง
ผู้เข้าประชุม ได้แก่
ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
เริ่มประชุมเวลา ๑๙.๐๐ น.
ห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
21 พ.ค. 57 การประชุมผู้บริหาร รร.ในศูนย์ฯเจ้าปู่
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
29 พ.ค. 57 การประชุมผู้บริหาร รร.ในศูนย์ฯเจ้าปู่
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนคนละ ๑๐๐ บาท(ค่าอาหารกลางวัน)
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการแดนชัย คำมีภักดี
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเก่าน้อย ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
30 พ.ค. 57 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้นเรียน/ทุกคน
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
31 พ.ค. 57 วันงดสูบบุหรี่โลก
01 มิ.ย. 57 วันดื่มนมโลก
05 มิ.ย. 57 วันสิ่งแวดล้อมโลก
08 มิ.ย. 57 วันทะเลโลก
09 มิ.ย. 57 วันมหิดล
12 มิ.ย. 57 วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
14 มิ.ย. 57 วันผู้บริจาคโลหิตโลก
17 มิ.ย. 57 วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
20 มิ.ย. 57 วันผู้ลี้ภัยโลก
21 มิ.ย. 57 วันดำรงราชานุภาพ
24 มิ.ย. 57 วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ
24 มิ.ย. 57 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
26 มิ.ย. 57 วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 57 วันที่รำลึกสุนทรภู่
26 มิ.ย. 57 วันสากลแห่งสหประชาชาติในการช่วยเหลือเยื่อการกระทำทารุณ
01 ก.ค. 57 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สนามโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่
01 ก.ค. 57 วันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร
10 ก.ค. 57 กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรษา
วัดบ้านหนองแวงโอง ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
11 ก.ค. 57 วันอาสาฬหบูชา
12 ก.ค. 57 วันเข้าพรรษา
29 ก.ค. 57 วันภาษาไทยแห่งชาติ
01 ส.ค. 57 วันสตรีไทย
04 ส.ค. 57 วันสัตวแพทย์ไทย
04 ส.ค. 57 วันสื่อสารแห่งชาติ
07 ส.ค. 57 วันรพี
10 ส.ค. 57 วันสารทจีน
12 ส.ค. 57 วันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. 57 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
16 ส.ค. 57 วันสันติภาพ
18 ส.ค. 57 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
01 ก.ย. 57 วันสืบ นาคะเสถียร
07 ก.ย. 57 วันคล้ายวันเกิดโรงเรียน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
15 ก.ย. 57 วันศิลป์ พีระศรี
16 ก.ย. 57 วันโอโซนโลก
19 ก.ย. 57 วันพิพิธภัณฑ์ไทย
20 ก.ย. 57 วันเยาวชนแห่งชาติ
20 ก.ย. 57 วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
21 ก.ย. 57 วันสันติภาพโลก
24 ก.ย. 57 วันมหิดล
08 ต.ค. 57 วันออกพรรษา
13 ต.ค. 57 วันตำรวจ
14 ต.ค. 57 วันประชาธิปไตย
15 ต.ค. 57 วันล้างมือโลก
19 ต.ค. 57 วันเทคโนโลยีของไทย
19 ต.ค. 57 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
19 ต.ค. 57 วันพยาบาลแห่งชาติ
21 ต.ค. 57 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
21 ต.ค. 57 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
23 ต.ค. 57 วันปิยมหาราช
24 ต.ค. 57 วันสหประชาชาติ
31 ต.ค. 57 วันฮาโลวีน
31 ต.ค. 57 วันออมแห่งชาติ

...  WELCOME  TO  BANTARNGPARDNORNGWAENGONG (SORNSENARNUSORN)  SCHOOL  ...